Home » Info » Regulamin Grand Prix Polski, Kryteriów oraz innych turniejów sezonu 2012-2013

Regulamin Grand Prix Polski, Kryteriów oraz innych turniejów sezonu 2012-2013

 

 §1. Informacja ogólna

 

 1. Sekcja Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego organizuje turnieje bowlingowe na podstawie zapisów statutowych. W sezonie 2012/2013 odbędą się następujące imprezy:

A – Turnieje rangi mistrzowskiej: Indywidualne Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Par i Trójek, Puchar Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych,

B – Cykl turniejów Grand Prix Polski: 8 turniejów,

C – Turnieje kwalifikacyjne do kadry narodowej Polski zwane Kryteriami: 3 turnieje,

D – Dodatkowe turnieje bowlingowe wpisane do Terminarza Imprez Bowlingowych,

E – Drużynowe Mistrzostwa Polski.

 1. Turnieje rangi mistrzowskiej w sezonach 2011/2012 oraz 2012/2013 są współorganizowane z firmą PinPro sp. z o.o., która na podstawie -Umowy o współpracy- takie prawa posiada.
 2. Prawa organizacji turniejów cyklu GPP, Kryteriów oraz innych dodatkowych turniejów wpisanych do TIB mogą zostać nabyte przez inne podmioty na podstawie zasad opisanych w dalszej części regulaminu.
 3. Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski jest SBS przy współpracy z klubami, które zostają organizatorami poszczególnych kolejek ligowych na podstawie regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać aktualną licencję bowlingową wydaną przez Sekcję Bowlingu Sportowego oraz ważne badania lekarskie. Zawodnicy nie posiadający licencji PZK wypełniają przed startem formularz rejestracyjny w PZK SBS, na podstawie którego otrzymują bezpłatną licencję jednorazową.

§2. Grand Prix Polski 2012/2013

 1. Każda kręgielnia lub inny podmiot, chcący zorganizować turniej GPP w sezonie 2012/2013, powinna zgłosić swój akces do Sekcji Bowlingu Sportowego podając numer porządkowy turnieju, jego nazwę, miejsce oraz organizatora, ewentualnie link do strony turnieju.
 2. Daty turniejów GPP ustalone są przez SBS i umieszczone w Terminarzu Imprez Bowlingowych.
 3. SBS ma prawo odmówić organizacji Turnieju GPP zgłaszającemu akces podmiotowi, jeśli nie spełnia ona wymagań sportowych Sekcji lub wymagań organizacyjnych oraz posiada zaległości płatnicze w stosunku do Polskiego Związku Kręglarskiego.
 4. Po zaakceptowaniu organizacji turnieju z cyklu GPP, SBS umieści go w oficjalnym Terminarzu Imprez Bowlingowych.
 5. Opłata z turniej z cyklu GPP wynosi 10 zł. za jedną turę eliminacyjną lub re-entry każdego zawodnika, ale nie mniej niż 1.000zł, a maksymalnie 2.500 zł.
 6. Ostateczny termin opłaty-zaliczki dotyczący organizacji imprez umieszczonych w TIB ustalony zostaje na 30 dni przed rozpoczęciem 1. tury zawodów. Wysokość opłaty w formie zaliczki ustala się w wysokości kwoty minimalnej, tj 1000zł. Kwotę końcową, wynikającą z ilości eliminacji/re-entry w turnieju, organizator uiści nie później niż 14 dni od zakończenia turnieju.

PZK na prośbę organizatora, wystawi rachunek najpóźniej 14 dni  po dokonaniu zapłaty.

 1. Po dokonaniu opłaty w formie zaliczki wpłacający staje się organizatorem turnieju.
 2. Ustala się następujące grupy w cyklu Grand Prix Polski (wg średniej PZK SBS):

A średnia większa bądź równa 190 z sezonu 2011/2012,

B  średnia większa bądź równa 170 i mniejsza niż 190 z sezonu 2011/2012,

C  średnia większa bądź równa 150 i mniejsza niż 170 z sezonu 2011/2012,

D  średnia większa bądź równa 130 i mniejsza niż 150 z sezonu 2011/2012,

E  średnia mniejsza niż 130 z sezonu 2011/2012.

Ponadto, w przypadku braku średniej PZK SBS z poprzedniego sezonu, organizator ma prawo przyjąć własne kryteria kwalifikacji zawodników do poszczególnych grup.

Organizator ma prawo wyboru grup w turnieju. Obowiązkiem jednak jest przeprowadzenie turnieju w grupie najwyższej, czyli A.

Zawodnicy mają prawo startowania w grupach wyższych niż tych, do których zostali początkowo zakwalifikowani. O tym fakcie muszą poinformować organizatora przed przystąpieniem do turnieju. W przeciwnym wypadku do końca turnieju pozostaną w grupie początkowo przyporządkowanej. Istnieje możliwość uczestniczenia w innych grupach tylko w różnych turniejach.

 1. Cykl Grand Prix Polski w sezonie 2012/2012 będzie składał się z 8 turniejów w następujących rangach i minimalnych gwarantowanych pulach nagród:

A – Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi Platinum 15.000,00 zł.

B – Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi Gold 10.000,00 zł.

C – Turniej z cyklu Grand Prix Polski rangi Silver 6.000,00 zł

Do gwarantowanej przez organizatora puli nagród pieniężnych nie wlicza się ewentualnych nagród rzeczowych.

 1. Nagrody dla każdego turnieju są wyznaczane przez organizatora turnieju i opublikowane na plakatach reklamowych, stronach internetowych i w innych publikacjach na temat turnieju z jednoznacznym podziałem na nagrody pieniężne i rzeczowe.
 2. Punkty rankingowe będą przyznawane osobno dla każdej z grup. Ranking GPP będzie sporządzany przez SBS i umieszczany na stronie Sekcji
 3. W przypadku remisu na pierwszym miejscu całego cyklu GPP o zwycięstwie decyduje pojedynek pomiędzy remisującymi zawodnikami. Zawodnicy rozegrają pojedynek formułą best of three (do dwóch zwycięstw). O pozycjach na dalszych miejscach zadecyduje ilość zajętych wyższych miejsc w turniejach GPP począwszy od najwyższej rangi, czyli Platinum.
 4. Poniższa tabela przedstawia podział punktów w pojedynczych turniejach każdej grupy:

Platinum

Gold

Silver

M

Pkt

M

Pkt

M

Pkt

M

Pkt

M

Pkt

M

Pkt

1

250

26

30

1

150

26

18

1

100

26

12

2

200

27

30

2

120

27

18

2

80

27

12

3

175

28

30

3

105

28

18

3

70

28

12

4

150

29

30

4

90

29

18

4

60

29

12

5

125

30

30

5

75

30

18

5

50

30

12

6

120

31

20

6

72

31

12

6

48

31

8

7

115

32

20

7

69

32

12

7

46

32

8

8

110

33

20

8

66

33

12

8

44

33

8

9

105

34

20

9

63

34

12

9

42

34

8

10

100

35

20

10

60

35

12

10

40

35

8

11

75

36

15

11

45

36

9

11

30

36

6

12

75

37

15

12

45

37

9

12

30

37

6

13

70

38

15

13

42

38

9

13

28

38

6

14

70

39

15

14

42

39

9

14

28

39

6

15

65

40

15

15

39

40

9

15

26

40

6

16

65

41

10

16

39

41

6

16

26

41

4

17

60

42

10

17

36

42

6

17

24

42

4

18

60

43

10

18

36

43

6

18

24

43

4

19

55

44

10

19

33

44

6

19

22

44

4

20

55

45

10

20

33

45

6

20

22

45

4

21

40

46

5

21

24

46

3

21

16

46

2

22

40

47

5

22

24

47

3

22

16

47

2

23

40

48

5

23

24

48

3

23

16

48

2

24

40

49

5

24

24

49

3

24

16

49

2

25

40

50

5

25

24

50

3

25

16

50

2

 1. Turnieje GPP oraz pozostałe mogą być organizowane na stronach wskazanych przez organizatorów, jednakże organizator jest zobowiązany do dodatkowej ewidencji wyników na stronie PZK SBS.

§3. Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski seniorów

 1.  Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski seniorów (w skrócie Kryteria) są regulaminem określającym zasady powoływania szerokiej kadry seniorów kategorii kobiet i mężczyzn oraz wyłaniania reprezentacji.
 2. Kryteria odbędą się na zasadzie punktacji wyselekcjonowanych zawodów w trakcie sezonu: 6 turniejów: IMP, MPPiT, PP oraz 3 Kryteria.
 3. W zależności od turnieju zawodnicy będą zdobywać określoną ilość punktów za uzyskane miejsca.
 4. Punktacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję PZK SBS wykupioną na dany sezon rozgrywek. Zawodnicy będą musieli spełniać dodatkowe wymagania określone w regulaminach zawodów, w których wystąpią.
 5. Turnieje objęte punktacją muszą odbyć się w sezonie 2012/2013 do 30 kwietnia 2013.
 6. Ilość punktów, które zdobywają zawodnicy w turniejach opisuje poniższa tabela:

Miejsce w

Rankingu

Indywidualne Mistrzostwa Polski

Puchar Polski

Mistrzostwa Polski Par i Trójek

Turniej – Kryteria          (3 turnieje)

1

75

50

50

25

2

66

44

44

22

3

60

40

40

20

4

54

36

36

18

5

48

32

32

16

6

42

28

28

14

7

36

24

24

12

8

30

20

20

10

9

24

16

16

8

10

21

14

14

7

11

18

12

12

6

12

15

10

10

5

13

12

8

8

4

14

9

6

6

3

15

6

4

4

2

16

3

2

2

1

Ranking w zależności od turnieju nie zawsze oznacza końcowe miejsce w zawodach, a mianowicie:

– IMP  punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w mistrzostwach

– PP  punkty zostaną przyznane za zajęte miejsce na podstawie pierwszych eliminacji, nie re-entry

– MPPiT  ranking na podstawie eliminacji: sumy 12 gier

– Kryteria  punkty zostaną przyznane za zajęte miejsce w turnieju

Ranking utworzony jest spośród wszystkich startujących zawodników, osobno w kategorii kobiet i mężczyzn.

 1. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej Rankingu o miejscu decyduje wyższa pozycja w IMP, następnie PP i MPPiT.
 2. Szeroka kadra Polski zarówno mężczyzn jak i kobiet zostanie powołana 31 grudnia według punktacji z turniejów, które się już odbyły. Nie jest określona ilość zawodników. SBS ma na celu powołanie odpowiednio dużej kadry, aby prawdopodobieństwo znalezienia się w niej pierwszych sześciu zawodników i zawodniczek z klasyfikacji końcowej Kryteriów było wystarczająco wysokie.
 3. Wyłonienie reprezentacji Polski w ilości maksymalnie 5 zawodniczek i 6 zawodników nastąpi po rozegraniu ostatniego turnieju z Kryteriów na podstawie zdobytych punktów. Zawodniczki i zawodnicy muszą jednak osiągnąć wymaganą średnią w tych terminach.
 4. W przypadku braku możliwości wyjazdu przez zawodników, ich miejsca przypadną następnym z listy.
 5. Turniej  Kryteria może być organizowany również przez inny podmiot, jednakże wybór miejsca i warunków technicznych pozostaje w gestii Sekcji Bowlingu Sportowego. SBS ma prawo również do akceptacji regulaminu.
 6. Opłata za Turniej – Kryteria wynosi 10 zł. za jedną turę eliminacyjną lub re-entry każdego zawodnika, ale nie mniej niż 500 zł, a maksymalnie 2.500 zł.
 7. Ostateczny termin opłaty-zaliczki dotyczący organizacji imprez umieszczonych w TIB ustalony zostaje na 30 dni przed rozpoczęciem 1. tury zawodów. Wysokość opłaty w formie zaliczki ustala się w wysokości kwoty minimalnej, tj. 500zł. Kwotę końcową, wynikającą z ilości eliminacji/re-entry w turnieju, organizator uiści nie później niż 14 dni od zakończenia turnieju.
 8. PZK na prośbę organizatora, wystawi rachunek najpóźniej 14 dni  po dokonaniu zapłaty.

§4. Dodatkowe turnieje

 1. Każda osoba, która chce organizować turniej i wpisać go do Terminarza Imprez Bowlingowych powinna wysłać zgłoszenie na adres sbs@pzksbs z podaniem daty, terminu i miejsca turnieju.
 2. Sekcja Bowlingu sportowego sprawdzi możliwość rozegrania turnieju w podanej dacie, po czym prześle potwierdzenie organizatorowi.
 3. Opłata za wpisanie turnieju wynosi 4 zł. za jedną turę eliminacyjną/re-entry zawodnika, ale nie mniej niż 300 zł. i nie więcej niż 500 zł.
 4. Po otrzymaniu opłaty SBS umieści turniej w TIB.
 5. Ostateczny termin opłaty-zaliczki dotyczący organizacji turnieju ustalony zostaje na 30 dni przed rozpoczęciem 1. tury zawodów. Wysokość opłaty w formie zaliczki ustala się w wysokości kwoty minimalnej, tj. 300zł. Kwotę końcową, wynikającą z ilości eliminacji/re-entry w turnieju, organizator uiści nie później niż 14 dni od zakończenia turnieju.
 6. PZK na prośbę organizatora, wystawi rachunek najpóźniej 14 dni  po dokonaniu zapłaty.

.

Regulamin został sporządzony przez Sekcję Bowlingu Sportowego.

Przyjęto i zatwierdzono przez Prezydium SBS dnia 06.08.2012.

Poprawki 28.08.2012

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation