Home » Info » ZARZĄD PZK NIGDY JEJ NIE ZATWIERDZIŁ. BRAK PODPISU NA UMOWIE O ORGANIZACJI GPP PZK-GEMAX.

ZARZĄD PZK NIGDY JEJ NIE ZATWIERDZIŁ. BRAK PODPISU NA UMOWIE O ORGANIZACJI GPP PZK-GEMAX.

Brak podpisu prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Kręglarskiego Bernarda Brońskiego to główny powód, dla którego dokument, na który powołuje się firma Gemax, nie daje jej praw do własności nad organizacją turniejów cyklu Grand Prix Polski.

 

Każda umowa cywilno-prawna rozpoczyna się od przedstawienia stron, które przystępują do jej zawarcia. Zgodnie ze statutem PZK, każda umowa o charakterze majątkowym musi zostać podpisana przez wiceprezesa PZK i jednocześnie przewodniczącego sekcji, której ona dotyczy, ale przede wszystkim prezesa Zarządu Głównego PZK.

Umowa między PZK a firmą Gemax, dotycząca przejęcia praw organizacji turniejów cyklu Grand Prix Polski miała zostać podpisana 1.09.2010. Wobec powyższego PZK musiał być w niej reprezentowany przez Bernarda Brońskiego i ówczesnego przewodniczącego SBS Adama Martina. Takie osoby pojawiły się na wstępie umowy, na którą powołuje się firma Gemax.

Umowa nie zawiera jednak podpisów prezesa Bernarda Brońskiego na każdej z jej stron, a przede wszystkim czytelnego podpisu Pana Brońskiego na jej końcu, bądź podpisu i imiennej pieczątki prezesa PZK. Obok podpisów Panów Adama Martina i reprezentującego firmę Gemax Grzegorza Zielińskiego zauważyć można ogólną pieczątkę „związkową” i nie mającą żadnego znaczenia parafkę.

W toku wyjaśnień ostatnich dni, obecny zarząd PZK SBS otrzymał jasną informację od prezesa Bernarda Brońskiego, że umowa o przedstawionej przez firmę Gemax treści nigdy nie została przez niego podpisana !

W związku z powyższym zarząd PZK SBS jednoznacznie stwierdza, że umowa, na mocy której firma Gemax organizowała od 1.09.2011 na wyłączność turnieje cyklu Grand Prix, nie tylko nie ma mocy prawnej, ale zwyczajnie NIGDY NIE ZOSTAŁA ZAWARTA! Naturalną koleją rzeczy w obecnej sytuacji jest powrotne (choć nigdy nie zostały oddane) posiadanie praw do organizacji turniejów cyklu Grand Prix Polski przez PZK SBS.

W wyłącznej dyspozycji PZK SBS pozostaje również używanie terminu Grand Prix Polski. Prawo do m.in. zastrzeżenia nazwy Grand Prix Polski daje USTAWA O SPORCIE KWALIFIKOWANYM. Na mocy ustawy (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, rozdz. 2, art. 11 „O zasadzie monopolu polskich związków sportowych), polski związek sportowy (w tym przypadku PZK SBS) ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących danej dyscypliny sportu. Decyzje, bądź uregulowania dotyczące cyklu Grand Prix Polski przedstawia „Regulamin organizacji Grand Prix Polski”, przyjęty i zatwierdzony uchwałą Zarządu PZK w dniu 15.07.2011. Pozostawia on w całkowitej kompetencji prawa GPP wraz używanie nazwy Grand Prix Polski w gestii PZK SBS, która tych praw nigdy nie zbyła.

            Turniej Columbia Open 2012 nie może być turniejem Grand Prix Polski! Ze względu na to, że regulamin turnieju Columbia Open 2012 zawiera określenie Grand Prix Polski, udzielenie zgody przez PZK SBS na jego organizację w obecnym jego kształcie nie jest możliwe. Jednocześnie z uwagi na dotychczasową udaną współpracę z firmą Gemax, zarząd PZK SBS jest w pełni otwarty na jej kontynuację na partnerskich i ogólnie zapisanych w regulaminach PZK SBS zasadach.

Dla pełnej transparentności opisanych faktów publikujemy dokument „O przejęciu praw organizacji do cyklu turniejów Grand Prix Polski przez firmę Gemax”.

Dokument PZKSBS GeMaX

Tags:
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation