Home » Info » Nagrody do DMP

Nagrody do DMP

W związku z licznymi pytaniami co do nagród przewidzianych w regulaminie poprzedniego sezonu, pragnę poinformować, że w obecnym „systemie ustawowym” możemy jedynie obniżyć o należną wartość, opłatę startową na nowy sezon dla drużyn, które w ubiegłym sezonie uzyskały wynik sportowy predysponujący do wygranej. Od 1. stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustawy, która przywróci możliwość wypłat z wygranych, a komunikat w tej sprawie brzmi następująco: ?zaproponowano uchylenie pkt 6. w art. 21 ust. 1 ustawy PIT oraz nadanie nowego brzmienia pkt 6a w art. 21 ust. 1. Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego będą wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Ponad to wygrane zwolnione będą od podatku, albowiem jeśli zawody sportowe spełniają warunki konkursu i są organizowane dla szerokiego kręgu zawodników z całego kraju, natomiast nagrody są przyznane zwycięzcom konkursu oraz jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, to nagrody te są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 68 wymienionej ustawy, w kategorii konkursu z dziedziny sportu.

Odpowiednie zmiany regulaminu w tym zakresie wprowadzimy tuż po wejściu w życie zacytowanych przepisów.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation